Laboratorium

Laboratorium Drogowe w Przedsiębiorstwie Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy  Sp. z o.o. wykonuje badania gruntów, kruszyw, mieszanki mineralno – asfaltowej oraz nawierzchni w zakresie obsługi wykonywanych przez firmę robót drogowych.
Laboratorium zapewni kompleksową obsługę dla wszystkich asortymentów robót zgodnie z wymogami kontraktu, tj.:
  • roboty ziemne (badania przydatności materiałów, bieżąca kontrola w trakcie wbudowywania)
  • warstwa odsączająca
  • grunty stabilizowane wapnem lub cementem
  • podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
  • materiały wsadowe do mieszanek mineralno-bitumicznych
  • mieszanki mineralno – bitumiczne
Wykonujemy badania gruntów, klasyfikację oraz przydatność do zagęszczeń. W tym celu wykonywane jest m.in. badanie Proctora. Grunt analizowany jest pod kątem wskaźnika piaskowego, wskaźnika różnoziarnistości, współczynnika filtracji, wskaźnik zagęszczenia oraz analizy sitowej.
W laboratorium drogowym badane są kruszywa, które przeznaczone są do budowy dróg. Wykonujemy analizę sitową, zawartość ziarn nieforemnych, badanie gęstości oraz nasiąkliwości. Wykonaną podbudowę z kruszyw stabilizowanych mechanicznie kontrolujemy badając  jej nośność.
Zakres badań obejmuje również projektowanie mieszanek mineralno-asfaltowych (badanie typu) a także analizy składu i badanie gęstości, w zakresie Zakładowej Kontroli Produkcji. Jest to system zapewniający dbałość o jakość i zgodność produkowanych mieszanek mineralno – asfaltowych z recepturami.
Wykonywane są też analizy niezbędne do diagnostyki nawierzchni: wskaźnik zagęszczenia oraz zawartość wolnych przestrzeni.